Kalibrasyon

Kalibrasyon nedir?
Kalibrasyon, belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test-ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine denir.
EPDK’nın Doğalgaz Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 43. maddesinde yer alan “Sayacın 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım şirketi tarafından, her türlü ayar ve bakımı için periyodik olarak muayene ettirilmesi esastır.” İfadesine istinaden şirketimizce kalibrasyon faaliyetleri yürütülmektedir.
Yasal Mevzuat
Ülkemizde ölçüm konusunda hukuki düzenin sağlanması görevi, 3516 Sayılı Yasa ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği 9. maddesi (b) bendinde, "Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır" ibaresi yer almaktadır.
EPDK’nın Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde şu hüküm bulunmaktadır: "Madde 68- Dağıtım şirketi, sayaçların ayar ve tamirlerini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na dayanılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre tamir ve ayar istasyonu kurarak yapar ya da ilgili mevzuata göre akredite olmuş yerlerde yaptırır. Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlarla ve üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak testini yapar, rapor tutar ve muhafaza eder.” Bu maddeye istinaden tamir ve ayar istasyonu kurulması ya da akredite olmuş kuruluşlarda muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.
Laboratuvar Kapasitemiz
G4-G6 kapasitelerdeki doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu yıllık 160.000 kapasiteli ENERVİS Sayaç Kalibrasyon Laboratuvarında yapılmaktadır. Laboratuvarımız 2012 yılında TS EN ISO/IEC 17025:2005 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” belgesini alarak Türkak tarafından tüm maddelerden akredite edilmiştir.
ISO 17025 standardının tüm maddelerinden akredite olmamızın amacı, laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması gereken şartların sağlanmasıdır. Ancak bununla yetinmemekte birlikte, müşteri ihtiyacının zamanında, doğru ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuvar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.
Personel kaynaklı hataları ortadan kaldırmak amacıyla Fiber optik sensörü ile okuma yöntemi kullanılmaktadır. Böylelikle kalibrasyon süreleri optimum hale getirilmiştir.
Akredite Kuruluş olarak ENERVİS
Bu standardın uygulanması ve akreditasyonun gerçekleştirilmesi ile;
-Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır.
-Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
-Akredite edilen laboratuvarın diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar.
-Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar.
-Akreditasyon kurumu tarafından hazırlanacak rehber aracılığı ile akredite laboratuvarların tanıtımı yapılır.
-Akredite edilen laboratuvarların kalite sistemini çalıştırdıklarını, yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir.
-Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metotlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılmasını sağlanır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
-Akredite edilen laboratuvarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuvarların seçimi, Laboratuvarlar arası Karşılaştırma-Uluslararası Yeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği, bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.